J34 Jurbojet Engine, interior

M25569-5 002

J34 Jurbojet Engine, interior

Westing-House-W-Turbojet.jpg